Gunilla o Ronnies installation

Se Gunilla o Ronnies installation av Villabevattnings system sommarn 2020
Texterna hämtade från Gunillas 2 st. A4 texter, Tack!
Ronnie kopplar, gräver och får ihop det, Tack!
Hemmafixarsommar....
Det blev inte så långa resor under coronasommaren,  så det passade bra att ta tag i bevattningsfrågan inför framtida resor. Det är ofta torrt, och vi har med åren skaffat fler och fler växter i trädgården. Den var från början helt tom.
Vi skaffade grejer från Villabevattning och satte igång, efter att ha läst på och försökt sätta oss in i det hela. Det kändes bra med ett företag som specialiserat sig på bevattning, och informationen på hemsidan var utmärkt.

Del 1 -Norra sidan.
Utkastaren på husets bortre och östra kortsida fick en tredelad kran. (Bild 1). Vi började med dragning mot norra delen av trädgården. Huset ligger med entré mot norr, en gavel mot väster och en åt öster samt en långsida mot söder. En kraftig gul blindslag grävdes ner i gruset framför huset, och leddes längs gaveln där den gömdes bakom en stenrad som ligger där. (Bild 2 och 3). På vägen fanns en kruka, som fick en avledning och eftersom krukan är stor och har ett litet träd, så fick det bli en droppslang tvärs över krukan. (Bild 4). Före krukan satte vi fast tryckregulatorn som fått ett gammalt strumpskaft kring sig, som skydd för jord och sand. Säg inte att vi inte hade läst på.
Bild 1   Bild 1 350

Bild 2   Bild 2 350

Bild 3   Bild 3 350

Bild 4   Bild 4 350

Det verkade funka bra. Slangen drogs vidare mot syrenhäcken, och den doldes under stenläggningen som ska passeras före häcken. (Bild 5, 6 och 7). Vid häcken, som ligger innanför en stenmur, kopplades droppslangen på.  På vägen dit gjordes ytterligare avledningar med droppknappar till några krukor. (Bild 9 och 10.)

Bild 5   Bild 5 350 

Bild 6   Bild 6 350

Bild 7   Bild 7 350 

Bild 8   Bild 8 350

Bild 9   Bild 9 350

Bild 10  Bild 10 350

Nu började jobbet längs häcken. Den är ganska lång. (Bild 11.) Det skulle göras avledningar till en riktigt ledsen schersminbuske, (bild 12 och 13), och två rabatter (bild 14), samt ett avbrott för en trappa. Rabatterna har cortenkant (bild 15) och så hade vi begränsningslinan till gräsklipparen som helst inte skulle klippas av alltför många gånger.
Varmvattentermosen var nödvändig för att få fast blindslangarna på kopplingarna (bild 16), och det funkade verkligen.

Bild 11  Bild 11 350

Bild 12  Bild 12 350

Bild 13  Bild 13 350

Bild 14  Bild 14 350

Bild 15  Bild 15 350

Bild 16  Bild 16 350

Slangen kom hur som helst på plats i häcken med hjälp av diverse Vinkel- och T-kopplingar (bild 17). Vi lät vattnet rinna en lång stund, för att få en härlig gegga att försiktigt lägga ner slangen i. Vi hann precis sätta på vattnet och kolla att alla slangar låg bra och att stoppen satt på rätt ställe. Sedan kom ett ösregn, (bild 18) och bevattningsanläggarna tog långrast samt beundrade sitt verk från övervåningen.

Bild 17  Bild 17 350

Bild 18  Bild 18 350

Del 2  -Södra sidan.
Dags för sydsidan. Den är större och vi måsta ta oss under fler begränsningslinor för gräsklipparen samt under en stenlagd gång. Bevattningen ska ledas dels längs med rabatter som går på södra och västra sidan av huset, samt förbi en lillstuga som har en mängd krukor framför sig. (bild 19, 20 och 21.)

Bild 19  Bild 19 350

Bild 20  Bild 20 350

Bild 21  Bild 21 350

Vi kopplade på blindslang på nästa utkastare, och började gräva. (bild 22 och 23). Den skulle också dras förbi en annan ledsen buske, en rododendron. (bild 24), innan den skulle ledas vidare förbi uteplatsen med sina två trappor. Ungefär vid rododendronbusken skulle blindslangen förgrenas så att den andra delen skulle komma förbi krukorna vid lillstugan. Alltså kopplades tryckregulatorn på där. (bild 25, 26 och 27).

Bild 22  Bild 22 350

Bild 23  Bild 23 350

Bild 24  Bild 24 350

Bild 25  bild 25 350

Bild 26  bild 26 350

Bild 27  bild 27 350

Vidare mot uteplatsen. Några krukor med dahlia i passerades på vägen och fick droppknappar. (bild 28). För att komma förbi trapporna som finns vid uteplatsen tog vi bort stenplattorna och gjorde kanaler i stenmjölet. Samtidigt fick myrorna en omgång med Myrr, det går nästan inte att beskriva hur mycket myror det finns under stenplattorna. (bild 29, 30, 31 och 32). Efter att ha passerad trapporna var det ”bara” att lägga droppslang i den rundade rabatten, som är ganska full av rosor och lavendel och dessutom vinklad. Vi använde vinkelkoppling samt höll slangen lite på plats med hjälp av pinnar. Lite kan ju slangen gå i böjar, inga skarpa dock. (bild 33).

Bild 28  bild 28 350

Bild 29  bild 29 350

Bild 30  bild 30 350

Bild 31  bild 31 350

Bild 32  bild 32 350

Bild 33  bild 33 350

Sista biten den här dagen var kvar, att leda blindslang till lillstugan för att koppla på droppknappar i krukorna. Här fick man gräva lite, och så ta upp plattorna i gången för att komma under. (bild 34, 35, 36, 37 och 38). Även detta gick bra, och sedan var detta dagsverke över.Bild 34  bild 34 350

Bild 35  bild 35 350

Bild 36  bild 37 350

Bild 37  bild 37 350

Bild 38  bild 38 350

Del 3  -Pallkragar med mera på södra sidan.
Här krävdes lite mer förarbete. Vi flyttade om pallkragarna, och utökade med några till. Vi behövde dessutom komplettera vår beställning från Villabevattning, fast vi hade räknat noga som vi trodde. Men det fattades ändå små kopplingar till droppknapparna, de hade vi inte tänkt på. Strax hade vi allt som fattades, och det var bara att slutföra projektet. 

Vattnet tas från droppslangen som går i syrenhäcken. Så nästa sommar är det bara att fylla upp pallkragarna och slå på bevattningen!

Bild 39  Bild 39 350

Bild 40  Bild 40 350 

 

 

 

 

GDPR

 

Policy för personuppgiftshantering

Lotico AB (556192-6337)

 

Innehållsförteckning

1      Inledning och syfte.

2      Tillämpning och revidering.

3      Organisation och ansvar.

4      Begrepp och förkortningar.

5      Personuppgiftsbehandling.

 

1 Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Lotico AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

2 Tillämpning och revidering

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Ordföranden är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets styrelsemedlemmar och leverantörer till företaget.

3 Organisation och ansvar 

Styrelsens ordförande har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och följs av verksamheten. Denne får, om så önskas delegera ansvaret och implementationen till lämplig person i företaget.

Alla styrelsemedlemmar ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

4 Begrepp och förkortningar 

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad  Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

 

5 Personuppgiftsbehandling 

 • Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet, korrekthet och öppenhet

 • Personuppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Kravet på att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig innebär bland annat att det måste finnas en rättslig grund för behandlingen.

 • Personuppgifter ska behandlas på ett öppet sätt i förhållande till den registrerade innebär bland annat att det ska vara klart och tydligt för denne hur hans eller hennes personuppgifter samlas in och i övrigt behandlas. De registrerade måste därför få information om behandlingen som är både lättillgänglig och formuleras med ett klart och tydligt språk.

 • Ändamålsbegränsning

 • Personuppgifter ska bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Det innebär att den som ska behandla personuppgifter måste ha ändamålen klara för sig redan innan insamlingen av personuppgifter börjar. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

 • Uppgiftsminimering

 • Principen om uppgiftsminimering innebär att personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Det är med andra ord inte tillåtet att samla in personuppgifter för obestämda framtida behov. Insamlade personuppgifter får inte heller behandlas om de till exempel är så gamla att de inte längre är relevanta för de ursprungliga ändamålen.

 • Korrekthet

 • Personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade. Den som behandlar personuppgifter måste vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas utan dröjsmål. Om det krävs för ändamålen ska personuppgifterna dessutom vara uppdaterade.

 • Lagringsminimering

 • Personuppgifter får inte sparas, det vill säga. förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade, under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

 • När personuppgifterna inte längre behövs för de ändamålen ska de raderas eller avidentifieras. För att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än nödvändigt bör den som behandlar personuppgifter införa tidsfrister och rutiner för radering eller avidentifiering.

 • De insamlade personuppgifterna får lagras under längre tid för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål om det finns lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter. Vidare kan legala regler såsom lagringstid av bokföringsmaterial leda till att personuppgifter lagras en längre tid.

 • Integritet och konfidentialitet

 • Personuppgifterna ska skyddas bland annat mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Den som behandlar personuppgifter ska därför vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

 • Ansvarsskyldighet

 • Den som behandlar personuppgifter ansvarar för att principerna om personuppgiftsbehandling följs och måste kunna visa på vilket sätt man följer dem.

 • E-posthanteringen rörande företagsärenden ska följa ovan nämnda principer. Således ska kommunikation av personuppgifter via e-post minimeras. Enbart de som behöver personuppgifter för att utföra ett uppdrag för företaget får ta del av personuppgifterna. E-postkommunikationen ska, efter slutfört uppdrag omedelbart raderas.

 • I det fall företaget anlitar leverantörer eller andra externa aktörer som kommer att få tillgång till personuppgifter ur företagets register skall de informeras om företagets personuppgiftspolicy samt skriva under företagets Personuppgiftsbiträdesavtal.

 • Företagets personuppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Behandlingsregistret

 • Uppföljning och utvärdering av företagets hantering av personuppgifter ska ske minst årligen

 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som företaget behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till ordföranden. Denne ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.                            

Balkong bevattning

Artikel i Allt om Trädgård om att vattna krukor och annat på balkong med komponenter från Villabevattning.se
Nedan exempel på hur man löser bevattningen på balkonger och andra liknande ställen.AoT artikelKrukvattning2017 1

 

 

 

Fixa en extra kran

Fixa en extra kran!
OBS!  Priserna inte uppdaterade...

Du hittar de kopplingar du behöver på Villabevattning.se

Pem-Anslutning Inv. 3/4" x 16                 460_3       55 kr

Pem-Koppling 16 Vinkel                            460_2       66 kr

Pem-Koppling 16 Skarv                              460_1       61 kr

Pem Skarv 16-20 mm                                 460_4       73 kr

Väggfäste i mässing                                    408_1       168 kr

Väggfäste i mässing                                    408_1       168 kr

Du behöver nog 2 eller 3-delare till din befintliga kran

Robust 2-vägsfördelare. 3/4"                                    401                  281 kr

Robust 3-vägsfördelare. 3/4"                                    403                  405 kr

Ev. behövs - Bussning i metall inv ½" x utv ¾".           357           33 kr Gängtape                                                       367/369

Välj kran till nya tappstället..                   406_x / 407_

Pem 16 slang köper du själv i byggvaruhuset.

Vid större flöde kan man mha två Pem Skarv 16-20 mm gå över till pem 20 på de längre raksträckorna till nya kranen

Video om detta på finns hemsidan eller på youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=Me9dIZkPY5Q

File : VB_Fixa en extra kran

Manula Galcon Timer

TimerManualGalcon 001 04

Säker betalning med:

loggor bambora

Villabevattning.se är certiferad av: 

Kontaktuppgifter

Villabevattning.se
Näktergalsvägen 13, SE-272 35 Simrishamn
Tel: +46 (0)705 761 751
E-post:
info@villabevattning.se